מילון מונחי ביטוח – מעודכן ל2022

אקסגרציה

תשלום שמעבירה חברת ביטוח למבוטח למרות שהסכום אינו מגיע לו על פי תנאי הפוליסה. כלומר, מדובר בתשלום לפנים משורת הדין.

בונוס מאלוס

הנחה (בונוס) או תוספת (מאלוס) בגין תביעות עבר. אם במהלך תקופת הביטוח המבוטח לא הגיש תביעה נגד חברת הביטוח – הוא יהיה זכאי להנחה עם חידוש הביטוח. אם הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח – המבוטח ישלם תוספת בעת חידוש הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה

נועד להגן מבחינה כלכלית על המבוטח במקרה שאיבד את יכולתו לעבוד עקב שינוי במצבו הרפואי (מחלה קשה או תאונה). במקרה של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תשלם למבוטח סכום חודשי בתקופה שבה אין ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

ביטוח אלמנטרי

ביטוח כללי. המושג מקיף את ענפי הביטוח המבטחים רכוש, כגון: ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח הנדסי, ביטוח חקלאי וכו'. ביטוח אלמנטרי אינו כולל ביטוח חיים או ביטוח בריאות.

ביטוח חיים

נועד להגן מבחינה כלכלית על משפחת המבוטח (או המוטבים שנקבעו בפוליסה) במקרה של מות המבוטח. במקרה כזה חברת הביטוח תשלם להם סכום חד-פעמי או תשלומים קבועים.

ביטוח חובה

ביטוח חובה מכסה נזקי גוף שנגרמו לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל. על פי החוק, כל כלי רכב ממונע הנוסע בכבישי ישראל חייב להיות מבוטח בביטוח חובה.

ביטוח חסר

מצב שבו סכום הביטוח קטן מהנזק שנגרם לרכוש המבוטח (תת-ביטוח).

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף מכסה כל נזק שנגרם לרכב של המבוטח, וכולל בתוכו ביטוח צד ג' (ביטוח צד שלישי). בין השאר, ביטוח מקיף מכסה גניבה, התנגשות, התלקחות, התפוצצות ונזקי מזג אוויר.

ביטוח משכנתא

כולל ביטוח חיים וגם ביטוח מבנה (ביטוח נכס). הפוליסה המשולבת מבטחת את חיי הלווה וגם את מבנה הנכס שבעבורו קיבל משכנתא. אם נגרם נזק לנכס – תישא חברת הביטוח בעלויות תיקון הליקויים (במטרה להשיב את הנכס לערכו המקורי). במקרה שמקבל המשכנתא נפטר – חברת הביטוח תשלם במקומו את החזר המשכנתא.

ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג' מבטח רכוש בסיסי ומכסה נזקים שגרם בעל הפוליסה לרכוש של צד שלישי.

גבול אחריות

הסכום המרבי (פיצוי מקסימלי) שתשלם חברת הביטוח למבוטח. הסכום נקבע מראש ומופיע בפוליסת הביטוח.

דוח תביעות

מסמך המפרט את התביעות שהגיש (או לא הגיש) המבוטח נגד חברת הביטוח. המסמך, הנקרא גם דוח מצב תביעות או דוח העדר תביעות, כולל תביעות שהוגשו בשלוש השנים האחרונות.

דף פרטי הביטוח

מסמך (הנקרא גם מפרט הפוליסה) שהוא חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח, וכולל פרטים שונים: סכום הביטוח, פרטי הביטוח, תקופת הביטוח (התחלה וסיום), מספר הפוליסה, הכיסויים הכלולים בה וכו'.

הפול

הפול הוא גוף משותף לכל חברות הביטוח, המבטח נהגים שחברות הביטוח סירבו להנפיק להם פוליסה עקב סיכון ביטוחי. הפול מיועד לנהגים בעלי עבר עשיר של עבירות תנועה או מעורבות במספר גדול של תאונות. כמו כן, בפול מבוטחים בעלי רכב דו-גלגלי.

השתתפות עצמית

סכום קבוע מראש שתשלומו חל על המבוטח במקרה של נזק והגשת תביעת ביטוח. דמי ההשתתפות העצמית מנוכים מהפיצוי הכספי לו זכאי המבוטח מחברת הביטוח.

חיתום רפואי

הליך ברכישת פוליסה, שנועד לבדוק את מצבו הרפואי של אדם המבקש לרכוש ביטוח. ההליך כולל הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי וכתב ויתור על סודיות רפואיות. ההצהרה נבדקת על ידי חתם של חברת הביטוח, המסתייע ברופא מומחה. לפי הנתונים, החתם מחליט האם יש מקום לאשר את מכירת הפוליסה ובאילו תנאים.

טוטאל לוס

נזק מוחלט לרכב (אובדן מוחלט) כתוצאה מתאונה. נזק מוחלט מוגדר כנזק שלא ניתן לתיקון, או כנזק העולה על שיעור מסוים משווי הרכב. שיעור זה משתנה בין פוליסה לפוליסה ובין חברת ביטוח לבין חברת ביטוח אך בד"כ ינוע בין 50%-60% משווי הרכב.

כיסוי

סך ההגנה הביטוחית של המבוטח. כלומר, הפיצוי המקסימאלי (תקרת ביטוח) שאותו זכאי המבוטח לקבל מחברת הביטוח.

המבוטח

מי שרכש פוליסת ביטוח במטרה לזכות בכיסוי ביטוחי למקרה של נזקי גוף או רכוש. מבוטח (שיכול להיות אדם פרטי, חברה, תאגיד וכו') הוא "צד ראשון" בחוזה הביטוח.

מבטח

חברת ביטוח העוסקת בשיווק פוליסות (חוזה ביטוח). החברה גובה תשלום (פרמיה) מהמבוטח, ומתחייבת לכסות נזק שנגרם לו, על פי תנאי הפוליסה. החברה היא "צד שני" בחוזה הביטוח.

מוטב

מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של הפעלת הביטוח. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה, ושמו מופיע בה. המבוטח רשאי לשנות בכל עת את רשימת המוטבים.

מקרה ביטוח

מקרה המוגדר בתנאי הפוליסה כאירוע שבמסגרתו נגרם למבוטח נזק, ולכן מזכה אותו בתגמולי ביטוח (פיצוי).

ערך כינון

הסכום הנדרש להשבת רכב שניזוק למצבו הקודם. אם לא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק חדש באיכות זהה, או רכב חדש באיכות זהה.

ערך פדיון

ערך הכספים להם זכאי המבוטח נכון למועד המשיכה (לפני ניכוי מס).

הפוליסה

חוזה ביטוח בין המבוטח ("צד ראשון") לבין המבטח (חברת הביטוח – "צד שני"). החוזה כולל את כל פרטי ההסכם בין הצדדים, ביניהם גובה תשלום הפרמיה, סכום הפיצוי, התנאים וכו'.

פרוסקלה

החלטת המבוטח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על המבוטח להודיע על כך לחברה מראש ובכתב. החברה רשאית לנכות 10% מהחזר החלק היחסי של דמי הביטוח.

פרורטה

החלטת חברת הביטוח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על החברה להודיע על כך למבוטח לפחות 21 יום לפני מועד הביטול, ולהשיב לו את החלק היחסי מדמי הביטוח ששילם עבור כל התקופה.

פרמיה

התשלום השוטף (דמי ביטוח) שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור הפוליסה שרכש.

ריסק טהור

ביטוח חיים המכסה אך ורק מקרה של מוות, ללא מרכיב של חיסכון.

ריסק עם חיסכון

ביטוח חיים המשלב כיסוי ביטוחי לחיי בעל הפוליסה עם אפיק חיסכון עתידי לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, באמצעות קבלת סכום חד-פעמי או קצבה חודשית. השם הנפוץ והמוכר לביטוח זה הוא "ביטוח מנהלים", גם קרן פנסיה היא במהותה ביטוח חיים (ריסק) עם מרכיב חסכון.

שחרור מתשלום פרמיות

במקרה של אובדן כושר עבודה, המבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה עבור הביטוח, וחברת הביטוח נושאת בתשלום במקומו. תקופת השחרור מתשלום פרמיות תקפה כל עוד נמשך מצב אובדן כושר עבודה, או עד לסיום תקופת הביטוח.

שיבוב

הזכות העומדת למבטח (חברת הביטוח) לתבוע צד שלישי האחראי לגרימת נזק. דוגמא: לאחר שרכב ניזוק בתאונה וחברת הביטוח שילמה לבעליו פיצוי, היא זכאית להגיש תביעה נגד צד שלישי – הנהג שגרם לתאונה ולנזק.

שיפוי

תגמולי ביטוח שמשלם המבטח (חברת הביטוח) למבוטח, ככיסוי להוצאות שנגרמו למבוטח בעת מקרה ביטוח (עד גבול האחריות הנקוב בפוליסה).

שמאי רכב

איש מקצוע המבצע הערכת שווי של רכב, וכן הערכת שווי לנזק שנגרם לרכב לאחר תאונה או גניבה.

חווייה חדשנית וקלה שחוסכת לכם זמן וכסף.

Wobi היא סוכנות הביטוח הדיגיטלית הגדולה בישראל.

אנחנו מאמינים שמגיע לכם לקבל מקסימום מידע כדי לבצע עסקה חכמה. ב-Wobi תרכשו במהירות ביטוח במחיר משתלם ותיהנו ממענה אנושי העומד לרשותכם בכל שלב של התהליך.

חכם, מהיר, בטוח

הטכנולוגיה של Wobi מאתרת לכם בצ'יק את כל המידע הרלוונטי לכם באופן פשוט וסופר מאובטח.

שירות לקוחות מקצועי

אנחנו הרבה מעבר לטכנולוגיה.

מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשותכם משלב הבחירה, דרך הקנייה ובמהלך כל תקופת הביטוח. בסוף התקופה, Wobi בודקת אם שווה לכם להשאר עם אותה הפוליסה או לעבור להצעה יותר משתלמת.

קודם כל בשבילכם

אנחנו עובדים עם חברות הביטוח המובילות בשוק ודואגים שתיהנו משקיפות מלאה ושתהיו חשופים לכל ההצעות והמחירים. יותר מכל דבר, חשוב לנו שתרגישו שלמים ורגועים כשאתם קונים ביטוח ב-Wobi.

אפשר לעזור?

נציגי שירות הלקוחות של Wobi עומדים תמיד לרשותכם חייגו עכשיו:

מעוניינים לקבל שיחה מנציג? מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

פנייתך התקבלה

נציג יחזור אליך בהקדם

אישור