www.Wobi.co.il (גרסאת הדפסה)

תאריך: 19/06/2019 12:02:03

מה נדרש מכם בניוד והעברת קרן פנסיה?


החל 01.01.2009, נכנסו לתוקפן באופן מלא תקנות היסטוריות שחוללו מהפכה לא קטנה בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל. התקנות הסדירו למעשה את הניוד של הכספים בין תכניות החיסכון השונות לטווח ארוך ולפיכך היוו לא פחות מפריצת דרך בתחום החיסכון הפנסיוני וקידום התחרות בשוק. מדובר על אחד מעמודי התווך של הרפורמות המבניות בשוק הפנסיוני הישראלי.
 

לפי התקנות, החוסך רשאי להעביר או לנייד את הכספים שצבר לפנסיה (ללא עלות) מאפיק חיסכון אחד לאפיק חיסכון אחרבכל גוף פנסיוני שיבחר. (לבדיקת סטטוס פנסיוני בWobi)

 

על אילו תכניות חיסכון (קופות וקרנות) התקנות אינן חלות?


WIDGET_PENSION

מתי מבוטח או חוסך אינו רשאי לעבור לתכנית אחרת?

המעבר לא יתאפשר בכל אחד מהמצבים הבאים:

כיצד תהליך הניוד מתבצע בפועל?

העמית המעוניין לבצע את המעבר, צריך ראשית לפנות לגוף הפנסיוני אליו הוא מתכנן לעבור ולבקש לבצע את הניוד. אם הגוף הפנסיוני אכן מסכים לקבל את העמית, עליו להגיש טופס רשמי לבקשת העברה. המידע הראשוני הנוגע לבקשה יועבר על ידי הקרן החדשה לקרן הקודמת תוך שני ימי עסקים לכל היותר ולאחר מכן הפרטים יועברו במלואם.

במשך 18 ימי עסקים, רשאי העמית לבטל את בקשת הניוד ע"י חתימה על הטופס הרלוונטי והעברת הטופס לקרן הנוכחית שלו (הקרן המעבירה). כל עוד לא נמצא שקיימת מניעה חוקית לבצע את הניוד, הקרן המעבירה תעביר את הכספים בתוך 10 עד 30 ימי עסקים, בתלות בסוג הקרן או הקופה. הכוונה היא 10-30 ימי עסקים החל ממועד קבלת הבקשה (במקרה של עמית שאינו פעיל) או החל ממועד התשלום הראשון לקופה המקבלת (לעמית פעיל).

בזמן המעבר, על מי חלה האחריות הביטוחית?

על מנת ליצור רצף ביטוחי בתקופת המעבר, התקנות קובעות על מי חלה האחריות בכל אחד משלבי המעבר: עד ל"מועד הקובע" האחריות חלה על הקרן המעבירה ואילו החל מ"המועד הקובע", האחריות חלה על הקרן המקבלת. עבור עמית פעיל המועד הקובע הוא המועד שבו הועבר התשלום הראשון לאחר קבלת הבקשה לקופה המקבלת ואילו עבור עמית שאינו פעיל, המועד הקובע הוא מועד קבלת הבקשה.


http://www.wobi.co.il/מה_נדרש_מכם_בניוד_והעברת_קרן_פנסיה/