תנאי שימוש

א. מבוא

שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של וובי סוכנות לביטוח בע"מ, המציג מספר מערכות בתחום הביטוח וההלוואות.

וובי סוכנות לביטוח בע"מ הינה תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

עלייך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם שימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות ולהוראות הדין הרלוונטי. ובעצם השימוש באתר, אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.

מבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר לבין וובי, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

• תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.
• בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.
• כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.
• בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של וובי, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

נא קרא בעיון את כל חלקי תנאי השימוש – חלק א' הכללי וחלקים ב' ו-ג' המתייחסים למערכות הספציפיות.

בתנאי שימוש אלה:

"האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו www.wobi.co.il, לרבות המערכות שבו.
"המערכות" – מערכת ההלוואות, מערכת "סטטוס פנסיוני", מערכת ביטוח בריאות, מערכת ביטוח דירה, מערכת ביטוח רכב, מערכת ביטוח נסיעות לחו"ל , מערכת ביטוח משכנתא וכל מערכת עתידית אשר וובי תתפעל באתר.
"וובי" – חברת וובי סוכנות לביטוח בע"מ (ח.פ. (51-442218-7 ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת שלה.
"כוח עליון" – כל גורם שאיננו בשליטתה הישירה של וובי, ואין לה ו/או לא אמורה להיות לה אפשרות סבירה להשפיע על גורם זה. לרבות אך לא רק: אסון טבע ו/או פגיעה ברשת החשמל ו/או פגיעה ברשת האינטרנט ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמש ו/או תקלה אצל וובי ו/או תקלה אצל ספק האינטרנט של וובי ו/או פגיעה ברשתות התקשורת.
"מוצר" – כל שירות המוצע באתר, כגון, אך לא רק: פוליסות ביטוח, השוואת מחירים וסטאטוס פנסיוני.
"ספק" – כל גורם שמספק מוצר או מידע כלשהו בהקשר של שימוש המשתמשים באתר. לרבות אך לא רק: חברות הביטוח, סוכנויות ביטוח, בנקים וספקי אשראי.
"שימוש באתר" – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר , וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.
"תנובה" – חברת תנובה פיננסית בע"מ (ח.פ. 51-431511-8).

ב. כללי

1. השימוש באתר, עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

2. תנאי שימוש אלה, ביחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, הינם הבסיס לשימוש באתר, וכל שימוש באתר, מעבר לאישור תנאי שימוש אלו, כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן: מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות").

3. וובי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר ו/או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

4. וובי שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם מראש ותאושר מראש על ידי המשתמש.

5. לצורך רישום לשימוש באתר עליך לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה, בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הבנת אותם והנך מסכים להם.

6. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

7. למניעת ספק, האמור בתנאי שימוש אלו, הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לוובי על פי כל דין.

8. מובהר כי בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי וובי תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לוובי, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל וובי (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של וובי תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של וובי (או אי פעילותה) כאמור.

השימוש באתר

9. רשאי להירשם לשימוש באתר כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

9.1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי.

9.2. בעל תעודת זהות תקפה.

9.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי (למעט כרטיס מסוג דיינרס).

9.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

9.5. בעל כתובת בישראל.

9.6. לעניין רכישת פוליסת ביטוח רכב – בעל רישיון נהיגה תקף.

9.7. לעניין השימוש במערכת ההלוואות – בעל חשבון בנק פעיל בישראל באחד מהבנקים המפורטים במערכת.

10. האתר מוגש לך AS-IS נכון למועד כניסתך לאתר. וובי עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של המערכות. יחד עם זאת, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל המערכות יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, והינן למיטב ידיעתה של וובי ואינן מתעדכנות באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכות.

11. הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את המוצרים. וובי איננה יכולה להבטיח כי כל המערכות באתר תתרענה אם פרטי מידע מסוימים חסרים.

12. הנך מצהיר כי כל מידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי וובי וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח, סוכני ביטוח, ספקי הלוואות ואשראי, חברות כרטיסי אשראי וחברת המסלקה הפנסיונית) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. הנך מצהיר כי תעדכן את וובי על כל שינוי במידע באופן מיידי.

13. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.

14. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

14.1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

14.2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין לוובי ובין למשתמשים אחרים.

14.3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

14.4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

14.5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

14.6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

14.7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

14.8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

14.9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

14.10. לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

14.11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

15. וובי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה באתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

16. וובי עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.

17. וובי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וובי עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

18.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

18.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

18.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בוובי, באתר, בציוד וובי, במידע המצוי בוובי ו/או במשתמשים אחרים.

19. וובי רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מתן השירותים ו/או מכירת המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

רישום לאתר

20. השימוש באתר כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמה, ובחלק מהמקרים, קוד סודי. הנך מצהיר כי שימושך בשם המשתמש, הסיסמא והקוד הסודי יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. וובי לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש, סיסמה או קוד סודי של המשתמשים באתר.

שימוש במידע

21. הנך מצהיר כי וובי רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

22. הנך מסכים כי וובי תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספקים.

23. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכות באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

24. הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מוובי ומצדדים שלישיים.

25. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מוובי ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מוובי ו/או מהצדדים השלישיים.

26. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לוובי על כך בכתב באמצעות הדוא"ל wobi_help@wobi.co.il או באמצעות הטלפון במספר 077-6001000.

תשומת לבך – וובי רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר במקרה בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של וובי כאמור בסעיף ‎26 לעיל.

אבטחת מידע

27. וובי עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של וובי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות, ווובי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

28. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי וובי באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי וובי ו/או ספק שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת וובי ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

29. בטרם רכישת מוצר או שירות, יש לשוב ולעיין בתנאי השימוש היטב.

30. הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ובקשר לפוליסות ביטוח ו/או הלוואה, לתנאים המיוחדים של כל פוליסה ו/או של ההלוואה.

31. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת באתר ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה או ההלוואה הסופית. וובי איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.

32. וובי איננה חברת ביטוח ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. וובי איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר.

33. פרסום המוצרים על ידי וובי אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת וובי לרכוש את המוצרים, ואינו מעיד על הסכמת וובי לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים. מובהר בזאת כי וובי אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותים הזמינים.

34. מובהר כי ספקים עמם וובי עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינם פועלים בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של וובי), ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות מחיר לפוליסה ו/או להלוואה ו/או להפיק פוליסה ו/או להעמיד הלוואה במועדים כאמור.

35. יודגש כי אין בקבלת הצעת מחיר ו/או אישור הזמנה ו/או תנאי הפוליסה ו/או תנאי ההלוואה כדי להוות הפוליסה עצמה ו/או כדי להוות אסמכתא המעידה לגבי התקשרות הלקוח עם וובי ו/או חברת הביטוח ו/או נותן ההלוואה או כדי להוות אישור לגבי הפקת הפוליסה או אישור ההלוואה.

36. וובי שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח על-פי שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.

37. במקרה ותחליט שלא לבצע רכישה על פי הצעה, תהיה תוקפה של ההצעה עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוצאה ההצעה והיא תפקע מאליה בסוף אותו החודש ללא צורך בהודעה נוספת.

38. תנאי הפוליסה או ההלוואה לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברה אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והייחודיים בין פוליסה לפוליסה או בין תנאי ההלוואה כמו גם לתנאים ייחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף או לשם ביצוע ההלוואה.

39. לצורך רכישת מוצרים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לוובי ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

40. במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצויה אצל וובי ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל וובי ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולוובי לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

41. במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין.

קנין רוחני

42. כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של וובי. לעניין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

43. האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של וובי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

אחריות

44. וובי אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר. ייתכן שפעילות האתר תשובש או תופסק מטעמים שונים, והנך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה לוובי בקשר לכך.

45. מבלי לגרוע מכלליות האמור, וובי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר.

46. אופן הצגת המוצרים באתר כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של וובי.

47. בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לקבלת הלוואה ו/או לרכוש מוצרים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

48. וובי אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו.

49. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שוובי עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

50. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח, בנקים ושאר ספקים. וובי איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדויק והנך יודע כי וובי לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. וובי איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

51. הצעות מחיר, הצעות לתנאי הלוואה, הפקת פוליסות ותהליכי הפקת מידע (כגון מהמסלקה הפנסיונית) תלויות בחיבור למחשבי הספקים ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

52. במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול וובי שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.

53. וובי איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם הספקים תקינה ואיכותית. וובי לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

54. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של וובי.

55. במידה ואינך מרוצה מהאתר הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

56. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם וובי ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צוין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח או להלוואה בעקבות פנייתך.

57. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק ומורשה ע"י הרשות לניירות ערך.

שיפוי

58. הנך מתחייב לשפות את וובי ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

59. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד וובי בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם וובי פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

הודעות

60. הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולוובי בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר .www.wobi.co.il כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לוובי – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי וובי על קבלת ההודעה.

המחאת זכויות

61. וובי תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

תניית שיפוט

62. הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

ג. מערכת ההלוואות

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת ההלוואות, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי (חלק ב') ומבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי כאמור.

63. מערכת ההלוואות מופעלת ע"י תנובה ו/או מי מטעמה, לרבות חברה השולטת, נשלטת או נמצאת בשליטה משותפת עמה (ביחד: "המפעילה").

64. הנך מסכים כי המפעילה תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך. הנך מאשר את העברת הפרטים שהזנת במערכת (לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך ותעודת הזהות שלך) לספקים, לצורך בדיקת האפשרות (ע"י כל ספק בנפרד) לקבלת הצעה להלוואה, ע"פ שיקול דעתו של כל ספק בנפרד. הנך מאשר קבלת הצעות שונות מהספקים אליהם הועברו פרטייך.

65. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכת באמצעות כרטיס מסוג דיינרס.

66. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

67. המפעילה אינה עוסקת במתן אשראי ו/או הלוואת ו/או עובדת של חברה כאמור; למען הסר ספק, המפעילה איננה "מלווה" כהגדרתו בחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993, איננה "יועץ השקעות" כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ואיננה מפעילה של מערכת לתיווך באשראי כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מודרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז – 2017, והשירותים של המפעילה במסגרת המערכת אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או מתן הלוואה מטעם המפעילה. המפעילה אינה מייצגת ולא תייצג אותך בכל התקשרות בינך לבין ספק, אינה מוסמכת להתחייב בשמך ו/או בשם ספק ולא תהינה מעורבות באי אלו משלבי ההתקשרות בינך לבין ספק. האחריות להלוואות המפורסמות במערכת הינה של הספקים הרלוונטיים בלבד. למען הסר ספק, המפעילה אינה ערבה לכך כי הליך רכישה ו/או שינוי ו/או ביטול ו/או חידוש ו/או הרחבה של הלוואה חדשה או קיימת (כל אחד "ההליך") יבוצע בפועל על ידי הספק שבחרת. למען הסר ספק, בחירתך בביצוע הליך (אחד או יותר) באמצעות המערכת ו/או אישור קבלת הצעה באמצעות המערכת אינה מהווה אישור לביצוע ההליך המבוקש ואינה מחייבת את המפעילה. ביצוע הליך כאמור בפועל והשלמתו כפוף לאישורו של הספק הרלוונטי ונעשה על ידו במישרין ובאחריותו בלבד. המפעילה אינה אחראית בכל אופן לביצוע הליך כאמור והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בינך לבין הספק שבחרת ו/או כתוצאה מאי ביצוע ההליך הרלוונטי מכל סיבה שהיא.

68. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק שבחרת אחראי באופן בלעדי על ההליך הרלוונטי ומתן השירות, לרבות כל שירות שניתן ו/או נדרש על ידי ספק הלוואות/אשראי פי כל דין, ובכלל זה: התאמת ההלוואה לצרכיך, מסירת מידע לקראת מתן ההלוואה, תיעוד ובקרה, יעוץ וטיפול מתמשך בלקוח, מתן שירותים שוטפים ללקוח ו/או כל פעולה אחרת בקשר עם הנ"ל (להלן ביחד: "ההתקשרות והטיפול השוטף בלקוח") .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק אחראי באופן בלעדי למילוי כל הוראות הדין בקשר עם ההתקשרות והטיפול השוטף בלקוח.

69. הנך פוטר את וובי ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, ו/או הוצאה מכל סוג שהוא, שיגרם לך ו/או לבני משפחתך ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מטעמם עקב ו/או בקשר עם ההתקשרות והטיפול השוטף בלקוח ו/או ההליך שבחרת ו/או ההתקשרות בינך לבין הספק ו/או ביטולה ו/או ככל שההתקשרות לא תצא לפועל, מכל סיבה שהיא.

70. המידע המופיע במערכת אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא (AS IS) בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידך וכן על בסיס נתונים שהתקבלו מהספק, ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכייך האישיים. למען הסר ספק, וובי לא מבצעת בדיקה עצמאית של אמיתות ו/או עדכניות המידע.

71. המערכת אינה כוללת ואינה מציגה נתונים עבור כל סוגי ההלוואות הקיימות ו/או כל ספקי ההלוואות ו/או אשראי בישראל ואין במידע המופיע במערכת, בכדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד וובי ביחס לטיבם ו/או עדיפותם (או לחלופין נחיתותם) של ההלוואות המפורסמות במערכת בהשוואה לכלל אפשרויות קבלת הלוואה ו/או אשראי בישראל. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, והנך פוטר בזה את וובי מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.

ד. מערכת "סטטוס פנסיוני"

האמור בחלק זה יחול על השימוש במערכת סטאטוס פנסיוני, וזאת בנוסף לכל הוראות החלק הכללי (חלק ב') ומבלי לגרוע מהוראות החלק הכללי כאמור.

72. "סטטוס פנסיוני" הנה מערכת אינטרנטית המאפשרת לך לצפות במידע על המוצרים הפנסיונים המרכיבים את החיסכון הפנסיוני שלך. שירות איסוף המידע נעשה עבורך על ידי וובי, באמצעות פניה למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ("המסלקה") המופעלת על ידי חברת סוויפטנס בע"מ ("סוויפטנס"), בפיקוח משרד האוצר. שירות ניתוח המידע, הצגתו ותפעולה של המערכת, לרבות כל השירותים והתכנים המשולבים במערכת, נעשה על ידי תנובה.

מסירת מידע אישי ושימוש במידע

73. הנך מסכים כי וובי תעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהמסלקה (כמפורט להלן).

74. שים לב! ככל שאימות הזיהוי ייעשה על ידך באמצעות כרטיס חיוב מיידי/דיירקט (Debit) אזי תחויב בפועל בגין הליך בדיקת הכרטיס בסך של 1 ₪ (שקל אחד). ככל שאימות הזיהוי ייעשה באמצעות כל כרטיס אשראי אחר שאינו Debit אזי הליך הבדיקה יהא כרוך בתפיסת/שריון 1 ₪ (שקל אחד) מתוך מסגרת האשראי שלך לתקופה של עד 7 ימי עסקים (משך הזמן עלול להשתנות בהתאם לסוג הכרטיס) ומבלי שהסכום ייגבה בפועל. שים לב, לא ניתן להזדהות במערכת באמצעות כרטיס מסוג דיינרס. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה והנך פוטר בזה את המפעילה מכל אחריות בקשר עם גביית התשלום או תפיסת/שריון המסגרת כאמור.

75. הנך מסכים כי וובי תקבל מידע אודות כל מוצר פנסיוני (כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, "חוק הייעוץ הפנסיוני") המנוהל עבורך ותכנית ביטוח הכלולה במוצר פנסיוני כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(2) לחוק הייעוץ הפנסיוני, מכל גוף מוסדי (כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ הפנסיוני), באמצעות המסלקה, לרבות מידע בקשר עם הגוף המוסדי המנהל את המוצר, סוג המוצר הפנסיוני, פרטי החשבון שלך במוצר, מסלולי השקעה, מסלול ביטוחי, דמי ניהול, שיעור תשואה, פרטי מעסיק, פרטי שכר, הפקדות ויתרות כספיות, פרטי מוטבים, מידע על קיום חריגים, נתוני שעבודים ועיקולים, הלוואות ותביעות ומידע רפואי ככל שנדרש.

76. עליך לקרוא גם את מדיניות האבטחה של סוויפטנס המפורטת בכתובת: https://www.swiftness.co.il/wp-content/uploads/2022/06/website-may-2018.pdf.

77. ידוע לך כי ניתוח המידע שנמסר על ידך ו/או על ידי המסלקה ו/או צדדים שלישיים, הצגתו במערכת, ותפעול המערכת נעשה על ידי תנובה בלבד.

78. תנובה אינה גוף מוסדי ו/או סוכן ביטוח ו/או יועץ פנסיוני ו/או משווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני) ו/או יועצת מורשית לענייני פנסיה, ביטוח או שירות פנסיוני אחר וכן אינה עובדת של מי מאלה; וובי אינה מייצגת ולא תייצג אותך ו/או גוף מוסדי כלשהו בכל התקשרות בינך לבין גוף מוסדי כאמור, אינה מוסמכת להתחייב בשמך ו/או בשם גוף מוסדי ולא תהייה מעורבות באי אלו משלבי ההתקשרות בינך לבין גוף מוסדי, לרבות במשא ומתן בכל הקשור לתנאים הכספיים של מוצר פנסיוני כלשהו או כל תנאי אחר בתנאי ההתקשרות, ככל שתהיה. האחריות למוצרים הפנסיונים המופיעים במערכת הינה של הגופים המוסדיים הרלוונטיים בלבד. למען הסר ספק, וובי אינה ערבה לכך כי הליך ניוד המוצר הפנסיוני יבוצע בפועל על ידי הגוף המוסדי שבחרת. הליך הניוד כאמור כפוף לאישורו של הגוף המוסדי הרלוונטי ונעשה באחריותו בלבד. וובי אינה אחראית בכל אופן לביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני כאמור והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי שבחרת ו/או כתוצאה מאי ביצוע הליך ניוד המוצר הפנסיוני הרלוונטי מכל סיבה שהיא. עוד מובהר כי לאחר בחירת המוצרים הפנסיוניים שברצונך לנייד, בכפוף לשיקול דעתך, ייתכן ותועבר למערכת החתמה דיגיטלית חיצונית ("Easy Sign") לצורך המשך הליך הניוד מול הגוף המוסדי הרלוונטי ("מערכת ההחתמה"). ידוע לך כי מערכת ההחתמה אינה מהווה חלק ממערכת סטטוס פנסיוני באתר ווובי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, במישרין או בעקיפין בקשר עם מערכת ההחתמה. למען הסר ספק, מערכת ההחתמה מהווה כלי עזר בלבד לצורך ההתקשרות בינך לבין הגוף המוסדי הרלוונטי וידוע לך כי וובי לא תייצג אותך ו/או את הגוף המוסדי בשלב מילויי הפרטים הנדרשים במערכת ההחתמה ולא תהיה מעורבת בכל דרך אחרת בהליך זה.

79. המידע המופיע במערכת ההלוואות אינו בגדר ייעוץ או שיווק או חוות דעת מקצועית, לרבות ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני (כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני), ומכל מקום המידע מוגש כפי שהוא (AS IS), ללא כל אחריות ו/או התחייבות, במפורש או מכללא, בקשר עם נכונותו, איכותו, זמינותו, עדכניותו, אמינותו ו/או התאמתו לצרכייך האישיים.

80. המידע בנוגע לדמי הניהול המשולמים על ידך והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני נתון בין גופים מוסדיים שונים, ככל שיוצג במערכת ההלוואות, מחושב בהתאם לנתונים אשר נמסרו על ידך וכן על בסיס נתונים שהתקבלו מהמסלקה ו/או הגופים המוסדיים ו/או צדדים שלישיים נוספים, ותוך התחשבות בהערכות והנחות אקטואריות המבוססות על שיטות חישוב עפ"י הנחיות משרד האוצר בקשר עם הפרשות שיעשו על ידך למוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך, גיל הפרישה הצפוי ונתונים נוספים, אשר יכול וישתנו בעתיד. הנתונים המוצגים במערכת הינם הערכה בלבד ואינם בגדר התחייבות כלשהי מצד וובי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי המערכת אינה כוללת ואינה מציגה נתונים עבור כל המוצרים הפנסיונים ו/או כל הגופים המוסדיים הקיימים בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל ואין במידע המופיע במערכת, לרבות ביחס לדמי הניהול והחיסכון הצפוי מניוד מוצר פנסיוני בין גופים מוסדיים שונים בכדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד וובי ביחס לטיבם ו/או עדיפותם (או לחלופין נחיתותם) של אפשרויות החיסכון המופיעות במערכת בהשוואה לכלל אפשרויות החיסכון הקיימות בשוק החיסכון הפנסיוני בישראל באמצעות מוצרים פנסיונים ו/או גופים מוסדיים שאינם מופיעים במערכת.

81. בנוסף, שים לב כי מלבד המידע המוצג במערכת בקשר עם דמי ניהול, קיימים משתנים נוספים אשר עליך לשקול בטרם קבלת החלטה בדבר ניוד מוצר פנסיוני (אחד או יותר) מהמוצרים הפנסיונים המנוהלים עבורך ו/או כל החלטה אחרת הנוגעת לחסכון הפנסיוני שלך ועליך לשקול היטב את משמעות ההחלטה וההתחייבויות הכספיות הקשורות לכך. לפיכך, אין להסתמך על המידע המופיע במערכת ו/או לפעול על בסיסו בלבד ואין במידע כאמור בכדי למצות את מלוא אפשרויות החיסכון הפנסיוני העומדות לרשותך. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע במערכת ו/או הסתמכות על מידע כאמור. הנך מסכים במפורש ליטול על עצמך את מלוא האחריות על כל החלטה ו/או פעולה אשר תתבצע על ידך בהסתמך על מידע המופיע במערכת, לרבות מידע בקשר עם דמי ניהול והנך פוטר בזה את וובי מכל אחריות בקשר עם החלטה ו/או פעולה כאמור.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 26.3.2018.

חווייה חדשנית וקלה שחוסכת לכם זמן וכסף.

Wobi היא סוכנות הביטוח הדיגיטלית הגדולה בישראל.

אנחנו מאמינים שמגיע לכם לקבל מקסימום מידע כדי לבצע עסקה חכמה. ב-Wobi תרכשו במהירות ביטוח במחיר משתלם ותיהנו ממענה אנושי העומד לרשותכם בכל שלב של התהליך.

חכם, מהיר, בטוח

הטכנולוגיה של Wobi מאתרת לכם בצ'יק את כל המידע הרלוונטי לכם באופן פשוט וסופר מאובטח.

שירות לקוחות מקצועי

אנחנו הרבה מעבר לטכנולוגיה.

מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשותכם משלב הבחירה, דרך הקנייה ובמהלך כל תקופת הביטוח. בסוף התקופה, Wobi בודקת אם שווה לכם להשאר עם אותה הפוליסה או לעבור להצעה יותר משתלמת.

קודם כל בשבילכם

אנחנו עובדים עם חברות הביטוח המובילות בשוק ודואגים שתיהנו משקיפות מלאה ושתהיו חשופים לכל ההצעות והמחירים. יותר מכל דבר, חשוב לנו שתרגישו שלמים ורגועים כשאתם קונים ביטוח ב-Wobi.

אפשר לעזור?

נציגי שירות הלקוחות של Wobi עומדים תמיד לרשותכם חייגו עכשיו:

מעוניינים לקבל שיחה מנציג? מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

פנייתך התקבלה

נציג יחזור אליך בהקדם

אישור