תנאי שימוש

 

 שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של וובי ("האתר").

כללי

1.       אנא קרא בעיון רב הסכם זה המהווה תנאי לשימושך באתר, להסכמתך לקבל הצעות לרכישת פוליסות ביטוח, לשימוש במידע באתר זה ובמידע שבאתרים אחרים המקושרים לאתר זה (בין בהפניה ישירה לאתרים אחרים ובין באופן עקיף), לרכישת מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש האלה אנא הפסק את השימוש באתר ואל תעשה בו כל שימוש, לרבות לא במידע ובתכנים שבו.

2.       בנוסף, תנאי שימוש אלה הינם הבסיס לשימושך באתר זה ובשירותיו ואולם ייתכן כי רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר זה יהיו כפופים לתנאים נוספים על תנאי השימוש ("התנאים הנוספים"). עליך לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שתידרש לכך במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים השונים שבאתר. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים – יגברו התנאים הנוספים.

3.       תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים (במקרה בו קיימים תנאים נוספים) יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בינך לבין וובי הן לצורך השימוש באתר והן לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים והשימוש בהם.

וובי הינה תאגיד המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

4.       אנא שים לב! וובי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים)("שינוי") את תנאי השימוש באתר ואת התנאים הנוספים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש והתנאים הנוספים בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר זה.

5.       כניסתך לאתר והשימוש בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים. לצורך ביצוע רכישה עליך ללחוץ על הכפתור "אישור תנאי שימוש". לחיצה על הכפתור מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש והתנאים הנוספים, הבנת אותם והנך מסכים להם.

השימוש באתר

6.       רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרחי ישראלי

2. בעל תעודת זהות תקפה.

3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי.

4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

5. בעל כתובת בישראל.

6. בעל רישיון נהיגה תקף – במקרה ובו השימוש באתר נועד לצורך רכישת פוליסת ביטוח לרכב.

7.       בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של וובי יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים. וובי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.

8.       האתר, ולרבות האפליקציות והתוכנות שבו, מוגש לך כפי שהוא, נכון למועד כניסתך לאתר. וובי עושה כמיטב יכולתה לעדכן ולהתאים את הדרישות הטכניות של האפליקציות המופיעות באתר. אף על פי כן, השימוש באתר איננו מבטיח כי כל האפליקציות המופיעות בו יהיו זמינות ושמישות לכלל המשתמשים. הדרישות הטכניות מופיעות ומפורטות באתר, למיטב ידיעתה של וובי ואולם וובי איננה מעדכנת באופן שוטף. עליך החובה לבדוק כי הנך עומד בדרישות המערכת.

9.       בשימוש באתר הנך מצהיר, כי הנך מודע לכך, כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים ו/או המוצרים. וובי איננה יכולה להבטיח, כי כל האפליקציות באתר עשויות להתריע אם פרטי מידע מסויימים חסרים.

10.    הנך מצהיר כל המידע שהנך מוסר באתר הינו נכון ומדוייק. כמו כן הנך מצהיר כי הנך יודע כי וובי וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון חברות ביטוח) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים.

11.    הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

1. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).

2. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין לוובי ובין למשתמשים אחרים.

3. העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

4. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

5. העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדוייקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

6. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.

7. לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.

8. קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

10. לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

11. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

12.    וובי עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.

13.    וובי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

14.    וובי רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות .

15.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וובי עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

3. בוצעמעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בוובי, באתר, בציודו, במידע המצוי בוובי ו/או במשתמשים אחרים.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

16.    השימוש באתר כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמא. הנך מצהיר כי השימוש בשם המשתמש ובסיסמא הוא לשימושך האישי וכי הנך מתחייב לשמור את שם המשתמש והסיסמא באופן סודי וראוי ולא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו כל שימוש.

17.    הנך מתחייב למסור לוובי מידע מלא, נכון ומדוייק ולעדכן את וובי על כל שינוי מיד לאחר שנודע לך על כך.

18.    הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך הוא מידע מלא נכון ומדוייק וכי הוא נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול ובעשותך כן הנך מסכים כי וובי ו/או מי מטעמה ולרבות חברות הביטוח איתן יש לוובי הסכמי שיתוף פעולה לשיווק מוצרי ביטוח- יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות שליחה אליך של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר.   הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליך להודיע לוובי על כך בכתב.

19.    הנך מצהיר כי הנך יודע כי וובי עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של וובי ובכפוף לתנאי הפרטיות.

20.    העלאת מידע ומסירתו לוובי, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי וובי ו/או חברות הביטוח יכולים לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי השימוש, לתנאים הנוספים ולתנאי הפרטיות. הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד וובי בגין הפרת זכויות קנין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם וובי פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש.

במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הקוד הסודי ושל הרשאת הכניסה לאתר, ללא הרשאה מוובי בכתב ומראש. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על המחשב והנך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה.  

אבטחת מידע

21.    וובי עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. וובי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

22.    העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי וובי באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי וובי ו/או חברת הביטוח כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת וובי ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברת הביטוח ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

23.    עליך לקרוא גם את תנאי הפרטיות בהם מפורטים מדיניות וובי לשמירת המידע ואבטחתו.  

 

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

24.    הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים לגבי כל פוליסה ופוליסה.

25.    הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת באתר ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית. וובי איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.

26.    וובי איננה חברת ביטוח ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברת הביטוח ואיכותו. וובי איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר.

27.    וובי שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח ע"פ שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.

28.    במקרה ותחליט שלא לבצע רכישה על פי הצעה, תהיה תוקפה של ההצעה עד לסוף החודש הקלנדרי בו הוצאה ההצעה והיא תפקע מאליה בסוף אותו החודש ללא צורך בהודעה נוספת.

29.    תנאי הפוליסה לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברת ביטוח אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והיחודיים בין פוליסה לפוליסה כמו גם לתנאים יחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף.

30.    לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לוובי ולחברת הביטוח לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

31.    במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין הפוליסה המצוייה אצל וובי ו/או אצל חברת הביטוח, העותק המצוי אצל וובי ו/או אצל חברת הביטוח יגבר ולוובי לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

32.    במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם להוראות כל דין.

קנין רוחני

33.    כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של וובי. לענין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, לביטוחים הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושרות קוד, נוסחאות, תמונות,מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

34.    האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של וובי ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר וכיוצא באלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

הגבלת אחריות

35.    האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם וובי ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צויין במפורש, כי הוגשה לך הצעה לביטוח.

36.    בטרם תבקש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים ושירותים באתר עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין סוג שהוא שייגרם לכך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

37.    האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שוובי עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדוייקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

38.    באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח. וובי איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדוייק והנך יודע כי וובי לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. וובי איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

39.    הצעות מחיר והפקת פוליסות תלויות בחיבור למחשבי חברות הביטוח ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

40.    במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך מוטל לוודא מול וובי שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.

41.    וובי איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם חברת הביטוח תקינה ואיכותית. וובי לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו - ו/או  בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

42.    וובי לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של וובי.

43.    אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.

44. הנך מתחייב לשפות את וובי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

כללי

45.    על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך בארבעת ערי המחוז: ת"א, ירושלים, חיפה ובאר שבע תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים בקשר אליהם. 

46.    אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

47.    הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר ולוובי בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר www.wobi.co.il . כל הודעה יש לשלוח מצד אחד לשני, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לוובי - בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי וובי על קבלת ההודעה.

 

 

הדפסה