תקנון מבצע ביטוח רכב מקיף חדש פנסים ומראות

                        תקנון מבצע - הטבה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב

 

וובי סוכנות לביטוח בע"מ ("החברה") תעניק ללקוחותיה הטבה ברכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב שנרכשה על ידי לקוח באמצעות אתר החברה (כהגדרתו להלן), במהלך תקופת ההטבה (כהגדרתה להלן) ("פוליסה") והונפקה על ידי אחת מחברות הביטוח המשתפות פעולה עם החברה והמציעות פוליסות ביטוח לרכישה באמצעות אתר החברה והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

 

1.       מבוא

1.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק ו/או להאריך את המבצע בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד להחלטה על שינוי ו/או הפסקת המבצע ("לקוחות קיימים"), בכפוף להוראות כל דין וככל שהאפשרות לקיים את המבצע כלפי לקוחות קיימים לא נשללה, במישרין או בעקיפין, מכוח החלטה של ערכאה משפטית ו/או גוף שלטוני ו/או רגולטורי ו/או רשות מוסמכת כלשהי (לרבות משרד האוצר – אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון).

1.2. באחריות הלקוח להתעדכן בכל שינוי שחל, אם חל, בתקנון זה.

1.3. החברה לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו ללקוח ו/או מי מטעמו, בין אם ישירים או עקיפים, בקשר עם ההטבה, לרבות בקשר עם טעות ו/או כשל מכל סוג שהוא בקבלת ההטבה ו/או בקשר עם כתב השירות (כהגדרתו להלן) ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.4. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע. עצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה של הלקוח לכל האמור בתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל לקוח מתבקש בנוסף לקרוא את תנאי כתב השירות המסדירים את היחסים המשפטיים והחוזיים בין הלקוח ובין חברת שלמה Sixt. למען הסר ספק יובהר כי, למעט אם צוין במפורש אחרת בתקנון זה, תנאי כתב השירות יחולו בנוסף על התנאים המצוינים בתקנון זה ויחייבו את הלקוח לכל דבר ועניין. אי הכללת תנאי מתנאי כתב השירות בתקנון זה לא תתפרש כוויתור ו/או ביטול ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כתב השירות.

1.5. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 

2.       הגדרות

"אתר החברה" - אתר האינטרנט הנמצא בכתובת www.wobi.co.il.

"אירוע" – מקרה שבו אירע נזק לרכיב אחד או יותר מהרכיבים בתקופת הביטוח.

"כתב השירות" – כתב השירות של חברת שלמה Sixt הנמצא בכתובת https://www.wobi.co.il/_media/pdf/כיסוי_שבר_מראות_צד_ופנסים-כתב_שירות.pdf .

"כיסוי" – תיקון ו/או החלפה של הרכיב שניזוק, על פי שיקול דעתה של שלמה Sixt, בכפוף להוראות כתב השירות ותקנון זה.

"הרכב" - רכב פרטי ו/או מסחרי (עד 4 טון בלבד) המופיע בפוליסה ובלבד שליצרן הרכב יש יבואן ישיר בישראל, אשר באמצעותו יובא הרכב ופרטיו רשומים ברשומות היבואן.

"יבואן ישיר" – יבואן שהתקשר עם יצרן הרכב בהסכם בכתב למכירת רכב מתוצרתו.

"לקוח" - מי שרכש פוליסה באמצעות אתר החברה.

"מראות" – מראות הצד החיצוניות של הרכב (כולל בית המראה ומכלול המראה), ובלבד שרכיבים אלו הנם חלק בלתי נפרד מהרכב והותקנו על ידי יצרן הרכב. 

"נזק" – שבר, וכן סדק הפולש דרך עובי המראה ו/או הפנס, כתוצאה מאירוע תאונתי, קרי פגיעה של גוף נייח ו/או גוף נייד ברכיב.

"פנסים" – פנסים קדמיים ואחוריים של הרכב, ובלבד שרכיבים אלו הנם חלק בלתי נפרד מהרכב והותקנו על ידי יצרן הרכב.

"רכיב" – מראה או פנס, כהגדרתם לעיל.

"שלמה Sixt"שלמה Sixt רשת מוסכים ושרותי דרך בע"מ.

"תקופת ההטבה" לרוכשים ביטוח מקיף באתר החברה בין התאריכים 1.8.16-31.10.17

"תקופת הביטוח" - עד 12 חודשים מיום בו נכנסה פוליסה לתוקף, בהתאם לכתוב בפוליסה.

 

3.       ההטבה

בכפוף לאמור בתקנון זה, לקוח אשר ירכוש פוליסה באמצעות אתר החברה בתקופת ההטבה יהא זכאי לכיסוי מטעם חברת שלמה Sixt עבור נזק שנגרם למראות ו/או לפנסים של הרכב כתוצאה מאירוע תאונתי בתקופת הביטוח, והכל בהתאם להוראות ובכפוף למגבלות הנקובות בכתב השירות ותקנון זה.

 

4.       תנאי ההטבה

4.1. מחיר השוק של ההטבה אינו עולה על סך של 250 ₪ (כולל מע"מ).

4.2. ההטבה כפופה לתשלום דמי השתתפות עצמית, כמפורט בכתב השירות ובכפוף לתנאיו.

4.3. הזכאות להטבה כפופה לעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון זה וכן לתנאים והמגבלות המפורטים בכתב השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הכיסוי לא יינתן במקרים המפורטים בפרק ו' לכתב השירות. 

4.4. הלקוח יקבל את ההטבה לאחר ובכפוף לאישור הפוליסה ע"י חברת הביטוח.

4.5. במידה ולקוח ביטל את הפוליסה, ההטבה תבוטל. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה ו/או בכל הוראה אחרת בתקנון ו/או כתב השירות, בכדי לחייב לקוח, במפורש או במשתמע, להשיב את ההטבה ו/או שוויה לחברה ו/או למי מטעמה.

4.6. יובהר כי ההטבה אינה מכסה רכב אשר נמנה על אחד מהסוגים להלן: (א) רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון; (ב) רכב שגילו עולה על 18 שנים; (ג) רכב המשמש לספורט תחרותי.

4.7. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין. 

 

הדפסה