Wobi עסקים

וובי דואגת לעסק ולעובדים שלך ומספקת לך מנוע חכם לביצוע הליך תחרותי (מכרזי) לבחירת קרן פנסיה וקרן השתלמות בדקות ספורות. לאחר תהליך הרשמה קצר למערכת המכרזים החדשה ב WOBI עסקים, באפשרותך לנהל את ההליך המכרזי לקרנות אשר יהווה ברירת מחדל לצירוף העובדים שלך. מערכת המכרזים תחסוך לעובדייך עשרות אלפי שקלים לגיל פרישה ולך זמן יקר. תוצאות המכרז מחייבות את שני הצדדים, הן את המעסיק והן את קרן הפנסיה שנבחרה בהליך המכרזי.
 • שלב 1: רישום למערכת – השירות אינו כרוך בתשלום למעסיק

  הגדרת הדרישות והתנאים המועדפים עליך לצורך קבלת הצעות למכרז מהגופים המוסדיים

 • שלב 2: הגשת בקשה לקבלת הצעות

  מילוי פרטים אישיים וכניסה מאובטחת למערכת

 • שלב 3: קליטת הצעות מהחברות המנהלות ובחירת ההצעה הזוכה

  המערכת תאסוף עבורך את ההצעות לניהול הקרן בהתאם לתנאים שהגדרת ובתום שלב איסוף ההצעות תחשב בעבורך המערכת מהי ההצעה הטובה ביותר שזכתה במכרז

הגש מכרז חדש

בחירת קרן השתלמות וקרן פנסיה 

חוק קופות גמל קובע כי העובד רשאי לבחור, בכל עת, כל קרן פנסיה או קרן השתלמות (במקרה בו הוא זכאי לקרן השתלמות בהתאם לחוזה העסקתו). בנוסף נקבע כי במקרה בו עובד לא בחר קופת גמל או קופת השתלמות על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות זאת, יפקיד עבורו המעסיק  את הכספים לקרן או קופה שנקבעה במסגרת הסכם או מכוח חוק. עובדים רבים משתהים או דוחים את הטיפול בנושא הפנסיוני. קרן ברירת מחדל מהווה פיתרון למעסיק להפקיד כספים עבור עובד שלא בחר את קרן הפנסיה שלו, וכך לעמוד במחוייבותיו על פי חוק.
לרשות המעסיק עומדות שתי חלופות:
 1. הפקדת כספים לקרן ברירת מחדל שנבחרה ע"י משרד האוצר 
 2. הפקדת כספים לקרן פנסיה או קרן השתלמות אשר תבחר ע"י המעסיק 

בחירת קרן ברירת מחדל ע"י המעסיק

החל מיום 1.7.16 הליך בחירת מעסיק בקרן ברירת מחדל עבור עובדיך יעשה אך ורק באמצעות הכללים שנקבעו ע"י משרד האוצר ובהליך תחרותי.
קביעת קרן ברירת מחדל תאפשר לך להתאים את התנאים של הקרן שתבחר בצורה מיטבית לצרכים הספציפיים של עובדייך.
בנוסף,  קביעת ברירת מחדל על ידך מאפשרת נוחות תפעולית -  כיוון שעל פי רוב בוחרים עובדים להצטרף להסדר שהושג ע"י המעסיק וכך ההפרשות לפנסיה ולהשתלמות של קבוצת עובדים גדולה ירוכזו באותה חברה.

איך נבחרת ההצעה המנצחת במכרז?

בהתאם להנחיות משרד האוצר, קיימים שלושה פרמטרים אשר לפיהם תבחר ההצעה הטובה ביותר.
תוכל להגדיר את חשיבותו של כל אחד מהפרמטרים בהתאם לשיקול דעתך ובהתאם להנחיות משרד האוצר:
 • שיעור דמי ניהול- שיעור דמי ניהול מהפקדה ומצבירה המוצעים ע"י החברה המנהלת. ערך זה חייב להוות לפחות 50% בחישוב ההצעה הזוכה.
 • מדד שירות – משרד האוצר עורך בכל שנה סקרי דעת קהל בכדי לקבוע את הציון במדד השירות של החברות המנהלות השונות. ערך זה יכול להיות לא משוקלל כלל או לקבל ערך מקסימלי  של עד 50% בהתאם לניקוד שאר הקריטריונים שנבחרו. ערך זה יוזן באופן אוטומטי ע"י המערכת על פי המדד האחרון שפורסם ע"י משרד האוצר.
 • תשואה - התשואה המצטברת של קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות, במסלול ההשקעות שהוא ברירת המחדל של הקופה, בחמש השנים האחרונות. ערך זה יכול להיות לא משוקלל כלל או לקבל ערך מקסימלי של עד 50% בהתאם לניקוד שאר הקריטריונים שנבחרו

מהי מערכת המכרזים של wobi?

מערכת המכרזים של wobi הינה מערכת אינטרנטית אשר מאפשרת לך המעסיק לנהל בצורה קלה ופשוטה הליך מכרזי לבחירת קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות המשתלמות והמתאימות ביותר עבור העובדים שלך. 
המערכת פועלת על פי התנאים והדרישות שנקבעו ע"י משרד האוצר
המערכת הינה מערכת חינמית למעסיק או בא כוחו אשר מנגישה את ההליך המכרזי לכל סוגי העסקים - עסקים קטנים (החל מ 10 עובדים ומעלה) ועד עסקים גדולים של מאות ואלפי עובדים.
הליך עריכת מכרז במערכת הנו הליך קצר אשר עורך מספר דקות ולא מצריך מהמעסיק או מנציגו עבודה מול קרנות הפנסיה או קרנות ההשתלמות. בסוף המכרז, המערכת תעדכן את המעסיק בפרטי החברה הזוכה ובפרטי ההתקשרות איתה לצורך תחילת עבודה משותפת.
בהמשך יתווספו מוצרים נוספים ל wobi עסקים

 
הגש מכרז חדש

אתה כמעסיק תוכל לבקש הצעה למכרז אשר תשלח לכל החברות המנהלות קרן פנסיה וקרנות השתלמות.
כל חברה מנהלת של קרנות פנסיה או קרנות השתלמות תוכל להשתתף במכרז ולהציע הצעות.
מערכת המכרזים הפנסיוניים של wobi תבצע עבורך את כל החישובים,
בהתאם להוראות משרד האוצר ותציג בפניך את תוצאות המכרז.