מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של חברת וובי סוכנות ביטוח בע"מ ("וובי")

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של וובי ("האתר") והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

א. איסוף מידע

1. אזורים ומדורים שונים באתר, לרבות השירותים השונים המוצעים דרכו, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי (כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד). שים לב! אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

2. במסירת הפרטים והמידע כאמור, הנך נותן הסכמתך לוובי לעשות שימוש במידע, בכפוף להוראות הדין, תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים (כפי שמפורט בהרחבה בפרק ג' למדיניות פרטיות זו), ובכלל זה חברות ביטוח ("הספקים") לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וובי פועלת כמקשרת ומתווכת בינך לבין הספקים, לפיכך וובי עשויה להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש באבטחת מידע מסוג .SSL

4. כחלק מתפעול שוטף של האתר, וובי משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, וובי איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

5. וובי עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

6. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. ווובי אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

ב. אבטחת מידע

7. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים בפרוטוקול מוצפן בתקן SSL (Secured Socket Layer) המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.

8. וובי תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. וובי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

9. וובי משתמשת בשירותי חברות מהמובילות בעולם בתחום של אבטחת מידע באינטרנט. השרת מאוכסן בחוות שרתים בישראל, הגישה לשרת מוגבלת לעובדי וובי ונציגיה בלבד.

ג. שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

10. וובי משתמשת במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה.

11. העלאת מידע ומסירתו לוובי, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה את הסכמתך לכך כי וובי ו/או הספקים יכולים לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לתנאי השימוש, לתנאים הנוספים ולתנאי הפרטיות, ובכלל זה:
11.1. כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;
11.2. לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;
11.3. ליצירת קשר עמך, כאשר וובי סבורה שיש צורך בכך;
11.4. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם המערכת והמידע האישי שלך;
11.5. לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של וובי, בכפוף להוראות הדין;
11.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

12. וובי מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:

12.1. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;
12.2. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת;
12.3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין וובי;
12.4. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;
12.5. על מנת להגן על זכויות הקניין של וובי ו/או של המשתמשים באתר;
12.6. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין;
12.7. העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;
12.8. העברת המידע לספק הרלוונטי (לרבות חברת ביטוח) על מנת לבצע את הזמנתך ו/או הפעולה המבוקשת על ידך באתר.

ד. זכות עיון במידע ומחיקת מידע

13. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של וובי (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטורופס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם וובי באמצעות הדוא"ל: help@wobi.co.il.

14. אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לוובי באמצעות הדוא"ל help@wobi.co.il, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ה. כללי

15. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

16. במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הקוד הסודי ושל הרשאת הכניסה לאתר, ללא הרשאה מוובי בכתב ומראש. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על המחשב והנך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה.

17. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

18. וובי לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

19. אנא שים לב! וובי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.
 
הדפסה