מדיניות פרטיות

 

מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של חברת וובי סוכנות ביטוח בע"מ ("וובי")

 

מסמך זה מתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט של וובי ("האתר") והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 

א. איסוף מידע

 

1. במהלך השימוש או הגלישה באתר, הנך עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותך באופן אישי כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד. במסירת המידע כאמור, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים, לרבות לחברות ביטוח ("הספקים") לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.  

 

2. וובי פועלת כמקשרת ומתווכת בינך לבין הספקים, לפיכך וובי עשויה להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש באבטחת מידע מסוג SSL. 

 

3. כחלק מתפעול שוטף של האתר, וובי משתמשת ב"עוגיות" (Cookies), המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, וובי איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור. 

 

4. וובי עשויה לאסוף מידע נוסף בזמן הגלישה או השימוש באתר, מידע שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי ושאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי. 

 

5. באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר. ווובי אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור.

 

  ב. אבטחת מידע

 

6. מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר הינם הליכים מאובטחים בפרוטוקול מוצפן בתקן (SSL (Secured Socket Layer המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו. 

 

7. וובי תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. וובי איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

 

8. וובי משתמשת בשירותי חברות מהמובילות בעולם בתחום של אבטחת מידע באינטרנט. השרת מאוכסן בחוות שרתים בישראל, הגישה לשרת מוגבלת לעובדי וובי ונציגיה בלבד. 

 

 ג. שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי

 

9. וובי משתמשת במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה. 

 

10. וובי מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים: 

 

10.1. חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; 

 

10.2. במקרה של תלונה אודות השימוש באתר, קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה; 

 

10.3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין וובי; 

 

10.4. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; 

 

10.5. העברה לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי; 

 

10.6. העברת מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך; 

 

וובי תמחוק מידע שנאסף על ידה, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למוחקו ד. כללי 

 

11. במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באתר ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי שיבחר יהיה לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הקוד הסודי ושל הרשאת הכניסה לאתר, ללא הרשאה מוובי בכתב ומראש. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על המחשב והנך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה

 

12. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה. 

 

13. וובי לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 

 

14. אנא שים לב! וובי עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות. 

 

15. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים. 

 

 

הדפסה